Ład korporacyjny, czyli zasady SBR Bank


Ład korporacyjny SBR Bank to zbiór zasad, którymi kierujemy się w naszym działaniu.

To dzięki nim możemy dostarczać Klientom najwyższą jakość obsługi, poczucie bezpieczeństwa oraz produkty, które pomagają im oszczędzać i inwestować.

Zasady ładu korporacyjnego podzielone są na pięć sekcji omawiających różne aspekty działania SBR Bank.


Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju oświadcza, że Spółdzielczy Bank Rozwoju i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, za wyjątkiem: 

1. § 8 ust. 4 w części dotyczącej zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom 
w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznymi organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione.

2. § 22 ust. 1 - niezależność członków organów Banku.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie. W związku z powyższym, Bank uznaje, iż zasady określone w Zasadach dotyczą głównie Banków funkcjonujących w formie spółek prawa handlowego, a nie Banku prowadzącego działalność w formie spółdzielni. Tym samym na członków Rady Nadzorczej wybierani są udziałowcy Banku, co jest zgodne z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze. 

3. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta”.

Bank nie prowadzi działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9.

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH


Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca stosowania przez Spółdzielczy Bank Rozwoju w 2017 roku

Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

 

Zgodnie z § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Spółdzielczy Bank Rozwoju w 2017 roku.

Rada Nadzorcza na podstawie informacji w toku swojej bieżącej pracy stwierdza:
 

1. Zasady Ładu Korporacyjnego wdrożono poprzez przyjęcie Polityki Ładu Korporacyjnego, stanowiącej zbiór zasad określających organizację i strukturę organizacyjną Banku, relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami i klientami Banku, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.  Uwzględniając zasadę proporcjonalności, wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych, Bank odstąpił od stosowania następujących zasad:

     -  zasada określona w § 8 ust. 4 – zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego (Zebrania Przedstawicieli);

     -  zasady określone w § 22 ust. 1 – dotyczące niezależnych członków organu nadzorującego (Rady Nadzorczej) w związku formą prawną Banku (spółdzielnia);

     -  zasady określone w §§ 53 - 57 – nie dotyczą Banku.

2. Organizacja i struktura organizacyjna.

Organizacja i struktura organizacyjna Banku jest adekwatna do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka. Rada Nadzorcza regularnie zatwierdza zmiany w strukturze organizacyjnej. Aktualne zmiany organizacyjne oraz podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu zostały zatwierdzone Uchwałami Rady Nadzorczej w październiku 2017 roku. Zapewnia się jawność struktury organizacyjnej, poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej.


3. Relacja z udziałowcami Banku.

Bank działa w interesie wszystkich udziałowców Banku z poszanowaniem interesu klientów Banku, zapewnia członkom Banku właściwy dostęp do rzetelnej i kompletnej informacji oraz prawo do udziału w organach stanowiących. Relacje z udziałowcami prowadzone są w sposób należyty i staranny, zapewniający ochronę interesów wszystkich członków Banku.  Udziałowcy posiadają równe prawa i obowiązki niezależnie od wniesionego kapitału.

4. Organy Banku.

Zarząd ma charakter kolegialny. W wyniku zmian organizacyjnych oraz zmian w składzie Zarządu zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą w 2017 roku, Zarząd składa się z 4 osób. Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą podział kompetencji zapewnia kontrolę i realizację przyjętych celów strategicznych Banku. W składzie Zarządu jest wyodrębniona funkcja Prezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu. Członkowie Zarządu ponoszą kolegialną odpowiedzialność za decyzje zastrzeżone do kompetencji Zarządu, niezależnie od wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu – pojedynczo oraz jako gremium kolegialne, również kolektywnie posiadają wymaganą wiedzę, kompetencje oraz dają rękojmię należytego wykonania obowiązków. 

Rada Nadzorcza, w 9-osobowym składzie sprawuje nadzór nad działalnością Banku, kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne jego funkcjonowanie. Skład Rady Nadzorczej jest adekwatny do charakteru i skali prowadzonej przez Bank działalności. Rada Nadzorcza posiada zdolność do podejmowania na bieżąco niezbędnych czynności nadzorczych. Funkcje Rady Nadzorczej wspomaga powołany w 2017 roku, w ramach Rady Nadzorczej, Komitet Audytu. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie zostali pozytywnie ocenieni przez Zebranie Przedstawicieli w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych funkcji oraz rękojmi należytego wykonywania obowiązków. Członkowie Rady Nadzorczej dążą do zwiększenia efektywności realizowanego nadzoru nad działalnością Banku. 

5. Polityka wynagradzania.

Bank prowadzi przejrzystą Politykę wynagradzania. W 2017 roku Rada Nadzorczą zatwierdziła zaktualizowaną Politykę wynagrodzeń obejmującą członków Zarządu oraz osoby pełniące kluczowe funkcje w Banku. Zasady Polityki wynagradzania sprzyjają budowie długoterminowej stabilności Banku oraz uwzględniająjego sytuację finansową. Nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania sprawuje Rada Nadzorcza. 

6. Polityka informacyjna. Działalność promocyjna i relacje z klientami.

Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, działalność promocyjną oraz w sposób rzetelny komunikuje się z klientami. Udostępnia klientom informację na temat zasad składania i rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewniając właściwą i zgodną z przepisami prawa obsługę procesu reklamacyjnego.

7. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne.

W Banku działa system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oparty o trzy linie obrony. W ramach systemu kontroli wewnętrznej funkcjonuje wyodrębniona, samodzielna i niezależna funkcja zapewnienia zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Funkcja audytu wewnętrznego sprawowana jest przez Spółdzielnię Systemu Ochrony BPS, której Bank jest uczestnikiem.

Rada Nadzorcza zatwierdza tolerancję na ryzyko określoną przez Bank oraz nadzoruje efektywność systemu zarządzania ryzykiem. Raporty z zakresu zarządzania ryzykiem w poszczególnych obszarach regularnie przekazywane są Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza jednocześnie wskazuje na konieczność poprawy skuteczności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz poprawę jakości systemu zarządzania ryzykiem, co potwierdzają dokonane w 2017 roku: inspekcja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz audyt przeprowadzony przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Banku zmierzające do realizacji wszystkich Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie określonym Polityką stosowania ładu korporacyjnego, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą.

Bank zgodnie z treścią Zasad Ładu Korporacyjnego udostępnia na stronie internetowej informację o stosowaniu Zasad oraz o odstąpieniu od stosowania zasad.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju

 

Możesz je przeglądać klikając poniżej:


Struktura organizacyjna:

Polityka informacyjna:


Informacje podlegające ujawnieniu:

Informacje podlegające ujawieniu - Raport roczny 2018
 


Ujawienie informacji na temat charakteru i kwot określonych pozycji funduszy własnych według wzoru
 z załącznika nr IV Rozporządzenia 1423/2013 zał. nr 1

 

Ujawnienie informacji na temat wskaźnika dźwigni według wzoru z załącznika nr 1 Rozporządzenia 2016/2000 - zał. nr 2 


Informacja o trybie zgłaszania i rozpatrywania skarg i reklamacji: