Ład korporacyjny, czyli zasady SBR Bank


Ład korporacyjny SBR Bank to zbiór zasad, którymi kierujemy się w naszym działaniu.

To dzięki nim możemy dostarczać Klientom najwyższą jakość obsługi, poczucie bezpieczeństwa oraz produkty, które pomagają im oszczędzać i inwestować.

Zasady ładu korporacyjnego podzielone są na pięć sekcji omawiających różne aspekty działania SBR Bank.


Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju oświadcza, że Spółdzielczy Bank Rozwoju i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, za wyjątkiem: 

1. § 8 ust. 4 w części dotyczącej zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom 
w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznymi organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione.

2. § 22 ust. 1 - niezależność członków organów Banku.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie. W związku z powyższym, Bank uznaje, iż zasady określone w Zasadach dotyczą głównie Banków funkcjonujących w formie spółek prawa handlowego, a nie Banku prowadzącego działalność w formie spółdzielni. Tym samym na członków Rady Nadzorczej wybierani są udziałowcy Banku, co jest zgodne z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze. 

3. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta”.

Bank nie prowadzi działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9.

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH


Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Ocena Rady Nadzorczej, dotycząca stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
w Spółdzielczym Banku Rozwoju w 2020 roku

 

W związku z zapisami § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju dokonała w dniu 22.04.2021 r. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółdzielczym Banku Rozwoju w 2020 roku.

Ocena została przeprowadzona w oparciu o raporty przedłożone przez Zarząd, a sporządzone przez Stanowisko Obsługi Organów Statutowych oraz Stanowisko Zgodności i Kontroli Wewnętrznej.

W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził Zasady Ładu Korporacyjnego, zgodnie z zasadą proporcjonalności, wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego”, która stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza stwierdza:

1) Polityka ładu korporacyjnego, stanowi istotny dokument programowy w strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływa na kształtowanie właściwych zasad postępowania Banku,

2) Bank, będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych,

3) dobre relacje Banku z klientami budują zaufanie do Banku, stąd dbałość o klienta jest jednym z nadrzędnych celów strategicznych,

4) rzetelne informowanie klientów o oferowanej usłudze czy produkcie, w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy z uwzględnieniem ryzyka z nią związanego, jest podstawowym obowiązkiem pracowników Banku i jest realizowane na etapie komunikacji marketingowej oraz nawiązywania stosunku prawnego i doboru odpowiedniej dla klienta usługi czy produktu finansowego,

5) Bank może skutecznie realizować wyznaczone cele strategiczne dzięki właściwej strukturze organizacyjnej, poddawanej okresowym przeglądom oraz odpowiednim systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem,

6) polityka wynagrodzeń stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku i stanowi elementy zapobiegające nadmiernej ekspozycji Banku na ryzyko,

7) polityka informacyjna Banku służy budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno klientom jak i udziałowcom,

8) Bank wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość i reputację instytucji.

Główne postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego, które zgodnie z zasadą proporcjonalności, nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci zostały wymienione w Oświadczeniu Zarządu, zamieszczonym na stronie internetowej Banku. 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przestrzeganie przez Bank, Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2020 roku, uznając że były one stosowane w Banku, w wymaganym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności, a także technicznych i organizacyjnych możliwości Banku. 

 


Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju

 

Możesz je przeglądać klikając poniżej:


Struktura organizacyjna:

Polityka informacyjna:


Informacje podlegające ujawnieniu:

Raport roczny 2020

Informacja o trybie zgłaszania i rozpatrywania skarg i reklamacji: