Najnowsze informacje dla giełdy i dla ciebie

W SBR Bank klienci zawsze wiedzą, jak pracuje ich bank. Służy temu ESPI, czyli Elektroniczny System Przekazywania Informacji.

Dzięki niemu można na śledzić działania spółki publicznej, rejestrowane w raporcie nie później niż w 24 godziny po ich podjęciu.

ESPI jest administrowane przez Krajowy Nadzór Finansowy.

Zobacz najnowsze raporty bieżące ESPI:Raport bieżący nr 4/2020

Data sporządzenia: 21.09.2020 r.

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

TEMAT: Informacja o uzyskaniu dofinansowania w ramach pakietu pomocowego z FGŚP

Podstawa prawna: art 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Spółdzielczy Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie niniejszym informuje, że w dniu 27.08.2020r. i 15.09.2020r. otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, za okres dwóch miesięcy od 01.08.2020r. w łącznej wysokości 535.073,17 zł. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie „Wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nie objętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19”.

Osoby reprezentujące:

 • Tomasz Gromada - p.o. Prezesa Zarządu
 • Dariusz Piotr Gąsior - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 3/2020

Data sporządzenia: 18.08.2020 r.

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

TEMAT: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie niniejszym informuje, że w dniu 14.08.2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w składzie zmienionym przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 11.08.2020r., na którym dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiany na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej, a także zmiany w składzie Komitetu Audytu.

W związku z powyższym, na okres do końca kadencji 2018 - 2022:

1. skład osobowy Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju, przedstawia się następująco:

 1. Cezary Ołdakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Dariusz Kostro – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Eugenia Hanna Porowska – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Władysław Kostro – członek Rady Nadzorczej
 5. Wiesław Brzozowski - członek Rady Nadzorczej
 6. Henryk Płoński - członek Rady Nadzorczej
 7. Krzysztof Kunicki - członek Rady Nadzorczej
 8. Antoni Andrzej Wojno - członek Rady Nadzorczej
 9. Waldemar Wyszyński - członek Rady Nadzorczej

2. Skład osobowy Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

 1. Cezary Ołdakowski – Przewodniczący
 2. Eugenia Hanna Porowska – Członek
 3. Waldemar Wyszyński - Członek

Osoby reprezentujące emitenta:

 • Tomasz Gromada - p.o. Prezesa Zarządu
 • Dariusz Piotr Gąsior - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 2/2020

Data sporządzenia: 14.08.2020 r.

Skrócona nazwa emitenta: SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

TEMAT: Otrzymane dofinansowanie w ramach pakietu pomocowego z FGŚ

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Spółdzielczy Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie (dalej „Bank”), niniejszym informuje, że w dniu 7 sierpnia 2020 r. Bank otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, za okres 1 miesiąca od 01.07.2020 r. w wysokości 273.180,60 zł. Otrzymane dofinansowanie zostało przyznane na podstawie złożonego przez Bank w dniu 31.07.2020 r. Wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nie objętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Osoby reprezentujące:

- Tomasz Gromada - p.o. Prezesa Zarządu

- Dariusz Piotr Gąsior - Wiceprezes Zarządu


Raport bieżący nr 1/2020

Data sporządzenia: 13.08.2020 r.

Skrócona nazwa emitenta: SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat:     Informacja o Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju.

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju, na którym m.in. podjęto Uchwały, zatwierdzające:

1.    sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju za 2019 rok,

2.    sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielczego Banku Rozwoju za 2019 rok,

3.    sprawozdanie finansowe Spółdzielczego Banku Rozwoju za 2019 rok, zamykające się sumą bilansową netto: 696.223.840,27 zł oraz zyskiem w wysokości 4.480.482,28 zł,

4.    podział nadwyżki bilansowej za rok 2019 w kwocie 4.480.482,28 zł w sposób następujący:

- na fundusz zasobowy kwotę: 4.263.982,28 zł,

- na oprocentowanie udziałów (3,7697% brutto na jeden udział) kwotę 216.500,00 zł , po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w Statucie, w zakresie podwyższenia wartości udziału członkowskiego o oprocentowanie udziału netto, tj. do kwoty 270,00 zł.

Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju podczas obrad w dniu 11 sierpnia 2020 roku:

1.    udzieliło absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Banku,

2.    uchwaliło przedłożone przez Zarząd Banku, kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielczego Banku Rozwoju na 2020 rok, zgodne z Wewnętrznym Planem Naprawy Spółdzielczego Banku Rozwoju na lata 2018 – 2020,

3.    uchwaliło Politykę oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju,

4.    przyjęło informację Zarządu o realizacji wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielczego Banku Rozwoju za okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2017 r.,

5.    oceniło, że Polityka wynagrodzeń sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

6.    dokonało wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju jako organu kolegialnego za 2019 rok,

7.    odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju trzech członków:

- Pana Zdzisława Kraszewskiego,

- Pana Stanisława Radziszewskiego,

- Pana Wiesława Kozłowskiego.

8.    dokonało pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

9.    dokonało w wyniku wyborów uzupełniających, wyboru czterech nowych członków Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji przypadającej na lata 2018-2022 zostali powołani:

- Pan Dariusz Kostro,

- Pan Antoni Andrzej Wojno,

- Pan Krzysztof Kunicki,

- Pan Waldemar Wyszyński.

Osoby reprezentujące:

- Tomasz Gromada - p.o. Prezesa Zarządu

- Dariusz Piotr Gąsior - Wiceprezes Zarządu


Raport bieżący nr 5/2019

Data sporządzenia: 21.10.2019 r.   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.10.2019r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Dariusz Kostro - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, zgodnie z §19 ust.5 Statutu Spółdzielczego Banku Rozwoju, po upływie 3 miesięcy od dnia zrzeczenia się funkcji _mandatu_, tj. od dnia 15.01.2020r., skład Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju będzie przedstawiał się następująco:
1. Brzozowski Wiesław
2. Kostro Władysław
3. Kraszewski Zdzisław
4. Kozłowski Wiesław
5. Ołdakowski Cezary
6. Płoński Henryk
7. Porowska Eugenia Hanna
8. Radziszewski Stanisław

 

Raport bieżący nr 4/2019

Data sporządzenia: 16.10.2019 r.   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Banku

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, że:

Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju na posiedzeniu w dniu 14.10.2019 r. podjęła decyzję o:

 1. odwołaniu z dniem 14.10.2019 r. Pani Katarzyny Aleksandry Zasłonka  z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju,
 2. powołaniu z dniem 15.10.2019 r. Pana Marka Porowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju, powierzając mu obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych.

 

Pan Marek Porowski studiował na uczelniach:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunek: Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym, studia podyplomowe

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Kierunek: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, studia podyplomowe

Politechnika Białostocka

Wydział Zarządzania - kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, studia magisterskie (system niestacjonarny)

Politechnika Białostocka

Wydział Zarządzania - kierunek: Zarządzanie, studia licencjackie (system stacjonarny)

 

Pan Marek Porowski od 2010 roku związany jest ze Spółdzielczym Bankiem Rozwoju, w którym zajmował się: prowadzeniem pełnej obsługi klienta instytucjonalnego, sporządzaniem analiz i opinii do wniosków kredytowych, ocen sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorców, propozycji decyzji kredytowej, analiz i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw, przeprowadzaniem kontroli wstępnej przed udzieleniem kredytu oraz kontroli następnych w trakcje spłaty kredytu, umów kredytowych, umów zabezpieczeń, wykonywaniem czynności związanych z monitoringiem ekspozycji kredytowych, czynności związanych z windykacją kredytów, dokonywaniem okresowego przeglądu zabezpieczeń w ramach monitoringu, dokonywanie niezależnego przeglądu klasyfikacyjnego portfela kredytowego, weryfikacja propozycji tworzenia i rozwiązywania rezerw celowych na ekspozycje kredytowe.

 

Doświadczenie zawodowe:

07.2019 r. – 14.10.2019 r.     Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie
                                          III Oddział w Białymstoku

                                          p.o. Dyrektora Oddziału, Inspektor BHP

03.2019 r. – 06.2019 r.          Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie
                                           III Oddział w Białymstoku

                                           Specjalista, Inspektor BHP

09.2017 r. – 02.2019 r.         Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą Szepietowie
                                          Oddział w  Szepietowie

                                          Specjalista, Inspektor BHP

05.2017 r. – 08.2017 r.         Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą Szepietowie - Centrala

                                          Specjalista w Zespole Monitoringu i Klasyfikacji, Inspektor BHP

01.2017 r. - 04.2017 r.          Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą Szepietowie
                                          Oddział w Szepietowie

                                          Doradca Klienta, Inspektor BHP

08.2011 r. - 12.2016 r.          Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą Szepietowie
                                          Oddział w Nowych Piekutach

                                          Referent, Doradca Klienta

12.2010 r. - 06.2011 r.          Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą Szepietowie
                                          Oddział w Nowych Piekutach

                                           Pozostali pracownicy obsługi biurowej.

 

W związku z powyższym skład Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju od dnia 15.10.2019 r. przedstawia się następująco:

Tomasz Gromada – p.o. Prezesa Zarządu,

Leszek Szafara - Wiceprezes Zarządu,

Dariusz Piotr Gąsior – Wiceprezes Zarządu,

Marek Porowski – Wiceprezes Zarządu.

 

Raport bieżący nr 3/2019

Data sporządzenia: 16.10.2019 r.   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: Wybór firmy audytorskiej

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14.10.2019 r., dokonała wyboru firmy audytorskiej: „REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., z siedzibą 80-137 Gdańsk, ul. Starodworska 1, do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółdzielczego Banku Rozwoju za 2019 i 2020 rok, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu.  

 

Raport bieżący nr 2/2019

Data sporządzenia: 26.06.2019 r.   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: Informacja o Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju, na którym m.in.:

1. Podjęto Uchwały, zatwierdzające:

- zmiany w Statucie SBR Banku,

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SBR Banku za 2018 rok,

- sprawozdanie Zarządu z działalności SBR Banku za 2018 rok,

- sprawozdanie finansowe SBR Banku za 2018 rok, zamykające się sumą bilansową netto w kwocie 731.869.244,11zł. oraz zyskiem w wysokości 2.723.982,87zł.,

- podział nadwyżki bilansowej za rok 2018 w kwocie 2.723,982,87zł. w sposób następujący:

> na fundusz zasobowy kwotę 2.458.322,87zł.,

> na oprocentowanie udziałów członkowskich _5,9259% brutto na jeden udział_ kwotę 265.660,00zł., po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w Statucie, w zakresie podwyższenia wartości udziałów członkowskich o kwotę oprocentowana netto, tj. do kwoty 262,00zł.

2. Udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu SBR Banku.

3. Dokonano pozytywnej, następnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej SBR Banku oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2018 rok,

4. Uchwalono największą sumę zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć, tj. w kwocie 950.000.000,00zł.

5. Przyjęto przedłożone przez Zarząd Banku kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielczego Banku Rozwoju na 2019 rok, zgodne z Wewnętrznym Planem Naprawy SBR Banku na lata 2018 - 2020,

6. Przyjęto informację Zarządu o realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielczego Banku Rozwoju za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.207 r.

7. Oceniono, po rozpatrzeniu raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń, przedstawionego przez Radę Nadzorczą w ramach sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok, że Polityka wynagrodzeń sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

 

 

Raport bieżący nr 1/2019

Data sporządzenia: 29.01.2019 r.   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Banku

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 28.01.2019 r. podjęła następujące decyzje:

 1. w związku z przyjętą rezygnacją Pana Dariusza Piotra Gąsiora z ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju podjęła Uchwałę w sprawie odwołania Pana Dariusza Piotra Gąsiora z funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju oraz powierzenia Panu Dariuszowi Piotrowi Gąsiorowi funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. finansowo – księgowych,
 2. podjęła Uchwałę w sprawie odwołania Pana Tomasza Gromada z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. finansowo – księgowych oraz postanowiła powierzyć Panu Tomaszowi Gromada pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju.

W związku z powyższym od 01.02.2019 r. skład Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju będzie przedstawiał się następująco:

 1. Pan Tomasz Gromada – p.o. Prezesa Zarządu,
 2. Pan Dariusz Piotr Gąsior – Wiceprezes Zarządu,
 3. Pan Leszek Szafara – Wiceprezes Zarządu,
 4. Pani Katarzyna Aleksandra Zasłonka – Wiceprezes Zarządu.
   


Raport bieżący nr 8/2018

Data sporządzenia:  2018-11-07  

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: Obrady Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SBR Bank

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, że 06.11.2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju, na którym podjęto następujące Uchwały:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Domu Brokerskiego Bankowości Spółdzielczej Spółka z o.o.,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w przypadku przejęcia na aktywa Banku do zbycia.

 

Raport bieżący nr 7/2018

Data sporządzenia:  2018-08-27   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: zmiany w składzie Zarządu SBR Bank

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, że:

 1.  Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju Uchwałą z dnia 23.08.2018 r. podjęła decyzję
  o odwołaniu z dniem 01.10.2018 r. Pana Tomasza Gromada z funkcji Wiceprezesa Zarządu
  ds. handlowych i powierzeniu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. finansowo – księgowych Spółdzielczego Banku Rozwoju,
   
 2. Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju Uchwałą z dnia 23.08.2018 r. podjęła decyzję
  o powołaniu z dniem 01.10.2018 r. Pani Katarzyny Zasłonka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
  ds. handlowych.
  Pani Katarzyna Zasłonka studiowała na Uniwesytecie Warszawskim kierunek Zarzadzanie, Specjalizacja Zarządzanie w organizacji, tryb zaoczny- uzyskanie absolutorium bez tytułu naukowego oraz w Wyższej Szkole Menadżeskiej w Warszawie, kierunek Zarządzanie, Specjalizacja Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studia licencjackie tryb zaoczny.

 

Od 2009 r. związana jest z sektorem finansowym. Doświadczenie zawodowe:

 • od 12.2016 r. – Bank Zachodni WBK S.A. – p.o. Dyrektora Oddziału,
 • 07.2012 r. – 11.2016 r. – Bank Zachodni WBK S.A. – Doradca biznesowy,
 • 05.2012 r. – 06.2012 r. – Bank Ochrony Środowiska S.A. – Doradca Klienta,
 • 10.2010 r. – 04.2012 r. – Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Doradca Klienta,
 • 12.2009 r. – 09.2010 r.  – K2 Doradcy Finansowi Sp. z o.o. – Doradca Klienta,
 • 06.2009 r. – 09.2009 r. – API Market Sp. z o.o. – Referent ds. Rozliczeń i Sprzedaży.

 

W związku z powyższym skład Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju od dnia 01.10.2018 r. będzie przedstawiał się następująco:

 1. Dariusz Piotr Gąsior – p.o. Prezesa Zarządu,
 2. Leszek Szafara - Wiceprezes Zarządu,
 3. Tomasz Gromada – Wiceprezes Zarządu,
 4. Katarzyna Zasłonka – Wiceprezes Zarządu.

 

 

 

Raport bieżący nr 6/2018

Data sporządzenia:  2018-07-24   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: zmiana w składzie Zarządu SBR Bank

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju, Uchwałą z dnia 23 lipca 2018 r. odwołała Pana Ryszarda Buńko z funkcji Wiceprezesa Zarządu

 

Raport bieżący nr 5/2018

Data sporządzenia:  2018-07-03  

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: obrady Zebania Przedstawicieli SBR Bank- korekta raportu 4/2018

Treść raportu:

W piątek 29 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju, na którym podsumowano działalność Banku w 2017 roku oraz dokonano wyboru Rady Nadzorczej na kadencję
w latach 2018 – 2022.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały m.in. w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2017 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

- przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2017 rok w kwocie 1.424.982,34 zł na fundusz zasobowy Banku,

- pokrycia straty bilansowej za lata 2015-2016 w kwocie 26.394.396,91  zł z funduszu zasobowego Banku,

- oceny członków Rady Nadzorczej oraz rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2017 rok,

- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z obowiązków realizowanych przez nich
w 2017 roku,

- oceny odpowiedniości kandydatów na członków rady Nadzorczej oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju weszli:

Wiesław Brzozowski

Dariusz Kostro

Władysław Kostro

Zdzisław Kraszewski

Wiesław Kozłowski

Cezary Ołdakowski

Henryk Płoński

Eugenia Hanna Porowska

Stanisław Radziszewski

 

Raport bieżący nr 4/2018

Data sporządzenia:  2018-07-02  

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: obrady Zebania Przedstawicieli SBR Bank

Treść raportu:

W piątek 29 kwietnia br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju, na którym podsumowano działalność Banku w 2017 roku oraz dokonano wyboru Rady Nadzorczej na kadencję
w latach 2018 – 2022.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały m.in. w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2017 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

- przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2017 rok w kwocie 1.424.982,34 zł na fundusz zasobowy Banku,

- pokrycia straty bilansowej za lata 2015-2016 w kwocie 26.394.396,91  zł z funduszu zasobowego Banku,

- oceny członków Rady Nadzorczej oraz rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2017 rok,

- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z obowiązków realizowanych przez nich
w 2017 roku,

- oceny odpowiedniości kandydatów na członków rady Nadzorczej oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 

W skład Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju weszli:

Wiesław Brzozowski

Dariusz Kostro

Władysław Kostro

Zdzisław Kraszewski

Wiesław Kozłowski

Cezary Ołdakowski

Henryk Płoński

Eugenia Hanna Porowska

Stanisław Radziszewski

 

Raport bieżący nr 3/2018

Data sporządzenia:  2018-05-18   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: zmiany w składzie Zarządu SBR Bank

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, iż Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju na posiedzeniu dnia 17.05.2018 roku przyjęła rezygnację Pani Jolanty Zawadzkiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 01.06.2018 r. oraz z dniem 04.06.2018 r. powołała na Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Gromadę.

 Pan Tomasz Gromada jest absolwentem Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Lądowej,  Wyższej Szkoły Ekologii i Zarzadzania w Warszawie – kierunek budownictwo oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie – kierunek zarządzanie.  Ukończył studia podyplomowe  w Warsaw Management Uniwersity & Apsley Business School London  - EMBA.

Od 2003 roku związany jest z sektorem finansowym. Doświadczenie zawodowe:

2018            Investor Club sp. z o.o. Sp.k. – Członek Zarządu

2018            PERFETTO360 Culinary Journey – Doradca ds. Rozwoju
2014 - 2018 – FINST sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2010 - 2014 – PFG Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
2009 – 2010 – K2 Doradcy Finansowi sp. z o.o. – Dyrektor Sieci Sprzedaży
2007 – 2009 – AEGON TUnŻ SA – Kierownik Zespołu

2003 - 2007 – DSA sp. z o.o. - Specjalista ds. Kart kredytowych, Kierownik Zespołu

W związku z powyższym skład Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju od dnia 04.06.2018 roku przedstawiać się będzie następująco:

 1. Dariusz Piotr Gąsior – p.o. Prezesa Zarządu
 2. Leszek Szafara - Wiceprezes Zarządu
 3. Ryszard Buńko - Wiceprezes Zarządu
 4. Tomasz Gromada – Wiceprezes Zarządu

 

 

Raport bieżący nr 2/2018

Data sporządzenia:  2018-03-15   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: zmiany w składzie Zarządu SBR Bank

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, iż Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju na posiedzeniu dnia 15.03.2018 roku powołała na członka Zarządu Pana Ryszarda Buńko.

 Pan Ryszard Buńko jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył szkolenia z zakresu bankowości uniwersalnej, inwestycji kapitałowych, menedżerskie, maklerskie a ponadto szkolenie dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od 24 lat związany z sektorem bankowym, od 2003 r. – z sektorem bankowości spółdzielczej.
Doświadczenie zawodowe:

2016 - 2017 Centrum Finansowe BPS S.A. Prezes Zarządu

2003 - 2016 Bank BPS SA – Dyrektor Regionalny
2002 - 2003 – Nykredit Mortgage Bank SA – Główny Specjalista
1997 - 2002 – ING Bank Śląski SA – Dyrektor Oddziału
1995 - 1997 PKO BP – Doradca ds. inwestycji kapitałowych
1993 - 1995 BRE Bank SA – Kierownik POK
1992 - 1993 BGŻ SA – Inspektor Wydział Kredytowania Rolnictwa

W związku z powyższym skład Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju przedstawia się następująco:

 1. Dariusz Piotr Gąsior – p.o. Prezesa Zarządu
 2. Jolanta Zawadzka – Wiceprezes Zarządu
 3. Leszek Szafara - Wiceprezes Zarządu
 4. Ryszard Buńko - Wiceprezes Zarządu


Raport bieżący nr 1/2018

Data sporządzenia:  2018-03-15   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: zmiany w składzie Zarządu SBR Bank

Podstawa prawna: art. 17 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, iż Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju na posiedzeniu dnia 14.03.2018 roku przyjęła rezygnację Pana Krzysztofa Brejdaka z funkcji członka Zarządu.