Twój udział w sukcesie - zostań Członkiem SBR Bank


Będąc udziałowcem SBR Bank zyskujesz realny wpływ na decyzje zapadające tu i teraz.
Możesz stać się częścią naszego wspólnego sukcesu.
Spotkasz tu wyjątkowych ludzi, dobre pomysły i wiele okazji to rozwoju. 
Masz to na bank.


Najważniejsze informacje, dotyczące członkostwa w SBR Bank:


1) Jak zostać Członkiem SBR Bank

Członkiem SBR Bank może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna. Warunkiem przyjęcia w poczet członków SBR Bank jest złożenie deklaracji w formie pisemnej.


2) Wpisowe i udziały

Członek SBR Bank jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 50 zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej 1 udział. Wysokość jednego udziału wynosi 270 zł.


3) Członkowie są zobowiązani: 

- wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, 
- stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów SBR Bank, 
- troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę SBR Bank, 
- brać czynny udział w pracach organów statutowych SBR Bank, do których zostali wybrani, 
- uczestniczyć w pokrywaniu strat SBR Bank do wysokości zadeklarowanych udziałów, 
- zawiadomić pisemnie SBR Bank o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych deklaracji. 


4) Członkowie mają prawo:

- brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
- wybierać i być wybieranym do organów SBR Bank, na zasadach określonych w Statucie,
- otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów SBR Bank, protokołami obrad organów SBR Bank, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez SBR Bank z osobami trzecimi,
- uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
- przeglądać rejestr członków,
- oceniać działalność SBR Bank, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.


5) Członkostwo ustaje na skutek: 

- wystąpienia za wypowiedzeniem,
- wykreślenia z rejestru członków,
- wykluczenia,
- śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.


Szczegółowe informacje dla Członków SBR Bank


Jak dowiedzieć się więcej?

Poważne sprawy najlepiej jest omówić osobiście. Zapraszamy do kontaktu i umówienia spotkania w dogodnym miejscu i terminie:
Centrala: +48 86 276 32 00 
E-mail: centrala@sbrbank.pl

Będziemy zaszczyceni, jeśli poświęcisz nam chwilę czasu.