Twoje pieniądze są tylko Twoje

Środki przechowywane w SBR Bank są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.
Co to oznacza? Przede wszystkim bezpieczeństwo:

 

Zwrot do 100.000 €

BFG gwarantuje pełen zwrot depozytów do równowartości stu tysięcy euro.

 

Ochrona depozytów

BFG obejmuje środki zgromadzone na kontach:

 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
 • szkolnych kas oszczędnościowych
 • osób prawnych (firm, spółek...)
 • osób fizycznych
 • rad rodziców

 

Zasady zwrotów

 • kwota zwrotu obliczana jest od sumy wszystkich rachunków danej osoby (bez rozróżnienia np. na lokatę i konto osobiste)
 • każdemu ze współposiadaczy wspólnego rachunku przysługuje odrębny zwrot 

 

Zwroty zawsze w złotówkach

 • chronione są depozyty zarówno w złotówkach, jak i w innej walucie. Zwrot następuje jednak zawsze w złotówkach.

 

Jakie środki nie podlegają ochronie

 • depozyty Skarbu Państwa
 • depozyty jednostek samorządu terytorialnego
 • instytucji finansowych (banki, firmy inwestycyjne, maklerzy, ubezpieczyciele, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe SKOK)
 • depozyty Narodowego Banku Polskiego
 • depozyty banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy — Prawo bankowe
 • depozyty spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (depozyty złożone przez kasę w innej kasie) oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
 • depozyty instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012
 • depozyty firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia 575/2013
 • depozyty osób i podmiotów niezidentyfikowanych przez odpowiednio bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub oddział banku zagranicznego
 • depozyty zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • depozyty funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • depozyty funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych
 • depozyty jednostek samorządu terytorialnego
 • depozyty organów władz publicznych innych państw


Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał po to, byś w świecie finansowego biznesu czuł się zawsze bezpiecznie.

SBR Bank jest spójną częścią tego systemu gwarancji.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.bfg.pl/