Waluty, kraje, przelewy - zawsze szybko i bezpiecznie

SBR Bank to Twój zaufany partner w osobistych i firmowych finansach — niezależnie od kraju i waluty.

Realizujemy zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na rzecz i zlecenie klientów indywidualnych lub instytucjonalnych posiadających rachunki w SBR Bank.

Dotyczy to zarówno przekazów wysyłanych, jak i otrzymywanych przez naszych klientów (z/do banków krajowych i zagranicznych).


W ofercie posiadamy 2 typy przelewów:

 • przelew SEPA
 • polecenie wypłaty


PRZELEW SEPA

Transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do Polecenia Przelewu SEPA, spełniające naastępujące warunki: 

 • waluta transakcji EUR,
 • prawidłowy nr rachunku beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN,
 • występuje opcja kosztowa "SHA", co oznacza, że prowizje i opłaty Banku Spółdzielczego pokrywa beneficjent przekazu, a banku zleceniodawcy - zleceniodawca,
 • przekaz nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są członkami Polecenia Przelewu SEPA-SCT   (SEPA Credit Transfer).


POLECENIE WYPŁATY

To skierowana do lub otrzymywana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).


POLECENIE WYPŁATY ZA GRANICĘ

Składając w Banku Dyspozycję polecenia wypłaty w obrocie dewizowym należy podać nastepujące dane:

 • dane zleceniodawcy: imię i nazwisko (nazwa zleceniodawcy), adres oraz numer rachunku
 • dane odbiorcy: imię i nazwisko (nazę odbiorcy), adres oraz numer rachunku
 • dane banku odbiorcy: nazwę, kod SWIFT (nie dotyczy przelewów SEPA)
 • adnotacje ( zawierające informacje dla beneficjenta np.: nr faktury, rodzaj płatności)
 • określenie, kto pokrywa koszty (BEN, SHA lub OUR) 


POLECENIE WYPŁATY Z ZAGRANICY

Dla prawidłowego wykonania polecenia wypłaty z zagranicy należy dostarczyc zleceniodawcy dane:

 • nazwa odbiorcy oraz adres
 • numer rachunku w standardzie IBAN ( tj.rachunek w formacie NRB poprzedzony literami PL (razem 28 znaków) 
 • kod SWIFT Banku: POLUPLPR

Zapraszamy!


Dokumenty do pobrania:

Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym: