FATCA w SBR Bank

Czym jest  FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) jest amerykańską regulacją prawną o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych, uchwaloną 28 marca 2010 r. przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz IRS (Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych).

Jak działa FATCA

Ten akt prawny zobowiązuje instytucje finansowe (z krajów, które podpisały ze Stanami Zjednoczonymi, umowy międzynarodowe FATCA, 
w tym Polski) takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników do przekazywania (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków.

Regulacje FATCA w SBR Bank

Czy i od kiedy FATCA obowiązuje w Polsce? 

Implementacja zapisów FATCA w Polsce rozpoczęła się od podpisania w dniu 7 października 2014 r. Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. 

Podstawy prawne do realizacji wynikających z Umowy międzynarodowej FATCA określa przyjęta w dniu 9 października 2015 r. 
Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1712). Ustawa weszła w życie z dniem 1 grudnia 2015 r. 

Czy każdy klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA? 

Tak, każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA. Sposób identyfikacji różni się w zależności od tego w czyim posiadaniu jest rachunek (klient indywidulany/instytucjonalny) oraz okresu, w jakim została podpisana umowa rachunku. Bank stosuje procedurę identyfikacji zgodnie z założeniami opisanymi w Umowie międzynarodowej FATCA oraz Ustawie o wykonywaniu umowy FATCA. 

Jakie obowiązki spoczywają na Kliencie w związku z FATCA? 

W związku z wejściem w życie Ustawy FATCA, Bank zobowiązany jest do identyfikacji i weryfikacji Klienta pod kątem spełniania przez każdego klienta przesłanek US indicia, nadania mu statusu klienta indywidualnego lub podmiotu podlegającego FATCA oraz przekazania informacji o amerykańskim rachunku właściwemu organowi. 

Bank w celu realizacji obowiązków nałożonych na niego na podstawie Ustawy o wykonaniu umowy FATCA oraz Umowy międzynarodowej FATCA jest zobowiązany do identyfikacji statusu klienta. 

W związku z powyższym Klient obowiązany jest do:

  • przedłożenia Bankowi w wyznaczonym terminie oświadczenia FATCA;
  • przedłożenia Bankowi dodatkowych wyjaśnień i dokumentów wyłącznie w uzasadnionych wypadkach (w celu kompletnej weryfikacji jego statusu w razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości oświadczenia);
  • terminowego informowania Banku o każdorazowej zmianie okoliczności oraz danych deklarowanych w oświadczeniu FATCA. 

Jakie dokumenty powinien wypełnić Klient w ramach FATCA? 

Standardowo jedyny dokument, jaki musi wypełnić Klient Banku to oświadczenie FATCA. Doradca Klienta poprosi o wypełnienia poniższego oświadczenia w momencie podpisywania umowy o prowadzenie rachunków objętych FATCA. 

Realizując obowiązki wynikające z FATCA, w stosunku do dotychczasowych Klientów, Bank kieruje do części Klientów, którzy zawarli umowy o prowadzeniu rachunków w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. włącznie pismo 
z prośbą o przekazanie wymaganego prawem oświadczenia FATCA, wraz z wzorem oświadczenia. To oświadczenie jest przeznaczone wyłącznie dla Klientów, którzy otrzymali z Banku pismo z prośbą o przekazanie oświadczenia w sprawie FATCA. 

W jakim terminie Klient powinien przekazać oświadczenie FATCA? 

Umowa międzynarodowa wskazuje, że standardowo pozyskanie oświadczeń FATCA powinno następować w momencie otwierania rachunku. Niemniej Umowa międzynarodowa daje Klientom prawo do złożenia wymaganego oświadczenia FATCA w terminie 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie rachunku. Klienci, którzy otrzymali z Banku informację o konieczności złożenia oświadczania FATCA, powinni złożyć je w terminie wskazanym w piśmie. 

Na jakiej podstawie prawnej Bank żąda od Klientów dokumentów związanych z FATCA? 

Klient jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń oraz innych wymaganych przez Bank dokumentów na podstawie art. 19 ust. 5 Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA. Wskazany przepis stanowi również, że wszelkie oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Co musi zrobić Klient w przypadku zmiany jego statusu FATCA?                                 

 W razie zmiany danych objętych oświadczeniem, Klient zobowiązany jest do powiadomienia Banku o tej zmianie i ponowne złożenie oświadczenia FATCA. 

Informacja na temat zgodności SBR Bank z FATCA nie z wymogami FATCA, Bank został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki pod następującymi danymi:

Nazwa: Spoldzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie

Numer GIIN: 0I9EVEL.99999.SL.616


Powiązane dokumenty:

- Informacja o stosowaniu FATCA w Spółdzielczym Banku Rozwoju

- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

- Oświadczenie Klienta Indywidualnego

- Oświadczenie Klienta Instytucjonalnego