19.04.2021

Zmiana regulaminów dot. kart kredytowych i rachunków bankowych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 19 kwietnia zmianie ulegają:
  • Regulamin kart kredytowych dla Klientów Indywidualnych 
  • Regulamin kart kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych 
  • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujące w Spółdzielczym Banku Rozwoju. 
Wprowadzone zmiany rozszerzają funkcjonalności dotychczas oferowanych produktów i podyktowane są przede wszystkim wdrożeniem funkcjonalności informowania Klientów posiadających karty wydane przez Bank za pośrednictwem SMS o marży, jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Jest to wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.
Dodatkowo w treści regulaminów wprowadzono inne zmiany redakcyjne i porządkowe m.in. doprecyzowano zapisy dotyczące reklamacji, w tym terminy rozpatrywania zgłoszeń w odniesieniu do nieautoryzowanych transakcji płatniczych. 
Nowe teksty regulacji udostępnione zostały na stronie internetowej oraz w Placówkach Banku.