15.05.2024

Zebrania Grup Członkowskich w 2024 roku

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju, zgodnie z postanowieniami § 37 ust. 6 i 7 Statutu, zawiadamia, że Zebrania Grup Członkowskich odbędą się w dniu 24 maja 2024 roku, zgodnie z załączonym harmonogramem.


Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielczego Banku Rozwoju w 2024 roku


Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:


  1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
  4. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  5. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
  6. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
  8. Dyskusja, zgłaszanie wniosków i opinii w w/w sprawach.
  9. Zakończenie Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zgodnie z § 37 ust. 7 Statutu Spółdzielczego Banku Rozwoju, Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania Uchwał, bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu.


Zapraszamy wszystkich Członków Banku do udziału w Zebraniach oraz prosimy o punktualne przybycie.