26.05.2021

Zebrania Grup Członkowskich Spółdzielczego Banku Rozwoju w 2021 roku

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju, zgodnie z postanowieniami § 37 ust. 6 i 7 Statutu, zawiadamia Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich, poprzedzające Zebranie Przedstawicieli, odbędą się według następującego harmonogramu:

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:

1) Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.

3) Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

4) Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej. 

5) Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.

6) Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

7) Zgłaszanie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.

8) Dyskusja i wolne wnioski.

9) Zakończenie Zebrania Grupy Członkowskiej. 

Na podstawie § 37 ust. 7 Statutu Zarząd informuje, że uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu.

Zapraszamy wszystkich udziałowców Banku do udziału w Zebraniach oraz prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd
Spółdzielczego Banku Rozwoju