03.08.2020

Zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 11 sierpnia 2020 roku na godz. 11.00.

W związku z pisemnym wnioskiem przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju działając 
na podstawie § 23 ust. 5-6, przekazuje uzupełniony porządek obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 11 sierpnia 2020 roku,  na godzinę 11.00  w lokalu restauracji „Słowiańska”. Porządek Obrad został uzupełniony poprzez dodanie punktów o nr 13 – 14, dotyczących głosowania nad odwołaniem członków Rady Nadzorczej i przeprowadzenia uzupełniających wyborów członków Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji 2018 – 2022.

W przypadku braku wymaganej liczby delegatów, drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustala się na ten sam dzień, na godz. 11.30. Zgodnie z § 24 ust. 3 Statutu, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.


Porządek obrad

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli 
i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Uchwalenie Regulaminu obrad - podjęcie uchwały.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

6. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju - podjęcie uchwały.

7. Wybór Komisji ds. oceny odpowiedniości.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok wraz z oceną funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń.

9. Przedstawienie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2019,

2) sprawozdania z wykonania zaleceń i Uchwał Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 06.11.2019 r. oraz wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich,

3) sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019,

4) kierunków rozwoju działalności Banku na 2020 rok,

5) informacji o realizacji wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji.

10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacjami, określonymi w pkt. 8 i pkt. 9.

11. Informacja Komisji ds. oceny odpowiedniości.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019,

2) indywidualnej oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,

3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2019,

4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,

5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2019,

6) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019,

7) uchwalenia kierunków działalności Banku na 2020 rok,

8) przyjęcia wniosków polustracyjnych,

9) oceny polityki wynagrodzeń.

13. Głosowanie nad odwołaniem Członków Rady Nadzorczej:

1) wybór Komisji Skrutacyjnej,

2) głosowanie,

3) ogłoszenie wyników głosowania,

4) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

14. Przeprowadzenie uzupełniających wyborów członków Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji 2018 - 2022:

1) pierwotna ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

2) głosowanie,

3) ogłoszenie wyników wyborów,

4) zbiorowa ocena odpowiedniości nowego składu Rady Nadzorczej,

5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, sprawozdanie z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał poprzedniego ZP, sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, projekty uchwał ZP, protokół z poprzedniego ZP, będą wyłożone do wglądu 
w dniu Zebrania Przedstawicieli w sekretariacie Centrali Banku w Szepietowie, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.

Uwagi, co do oznaczonych spraw porządku obrad można zgłaszać w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed terminem obrad Zebrania Przedstawicieli.

                                   Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju