Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,

18-210 Szepietowo  ogłasza konkurs na sprzedaż:

 

            1. Przedmiot konkursu na sprzedaż nieruchomości:

 

 Działka niezabudowana nr 786/3, obręb 30 Żółtki gm. Choroszcz, powierzchnia 3107 m2.

Bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej, media w pasie drogowym.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXVII/244/01 z dnia 27.12.2001r tereny są przeznaczone pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-letniskowo-usługową.

 

            2.  Wszyscy zainteresowani nabyciem w/w nieruchomości mogą zgłaszać zapytania, względnie dokonać oględzin

               w lokalizacji.

              Osoby do kontaktu: Antoni Dołęgiewicz tel. 691 481 558, Marzena Witkowska tel. 517 138 769

               w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku lub e-mail: oferty@sbrbank.pl

 

            3. Termin złożenia oferty – do dnia 15.12.2017 r. do godziny 12:00

Miejsce złożenia oferty: Spółdzielczy Bank Rozwoju, ul. Legionowa 28 lok. 103A, 15-099 Białystok, Sekretariat I piętro.

 

4. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena w złotych.

 

5. Oferta powinna zawierać cenę w zł netto i brutto.


​6. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem maszynowym, podpisana przez osobę uprawnioną, w przypadku przedsiębiorców powinna zawierać podpisane za zgodność z oryginałem kopie NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej „zakup działki Żółtki”.

 

            7. Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie oraz

                przesunięcie terminu składania ofert.

 

            8. Informacje zawarte w niniejszym konkursie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej,
               w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

           9. Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju może unieważnić konkurs bez podania przyczyny.

 

           10. Wyniki rozstrzygnięcia zostaną zamieszczone na stronie www.sbrbank.pl, ponadto składający najkorzystniejszą
                ofertę o jej wyborze zostanie powiadomiony pisemnie.

 

 


  •  
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.