Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo  ogłasza konkurs na sprzedaż:
 

1. Przedmioty konkursu na sprzedaż:

1) Prasa zmiennokomorowa Feraboli Extreme 265 HTC, rok produkcji 2012 - 1 szt.

2) Prasa zwijająca Feraboli Entry 120 rok produkcji 2011- 1 szt.

3) Kosiarka dyskowa |Fella 3570 TL, rok produkcji 2012 - 2 szt.

4) Kosiarka bębnowa Fella KM 225, rok produkcji 2011 - 1 szt.

5) Kosiarka bębnowa Fella KM 225, rok produkcji 2012 - 1 szt.

6) Agregat uprawowo-siewny Feraboli, rok produkcji  2012 - 1 szt.

     Skład agregatu:

     - brona wirnikowa Feraboli xlarge XL300/540 rmp,

     - wał „PK” średnica 500 szer. rob. 3,0 m.,

     - hydropak SIRC 100,

     - mechaniczny siewnik zbożowy Feraboli E-2 3,00x25.


7) Zgrabiarka Fella TS 456 DN, rok produkcji 2012 -1 szt.


2. Wszyscy zainteresowani nabyciem w/w maszyn mogą zgłaszać zapytania , względnie dokonać oceny stanu technicznego po uprzednim  skontaktowaniu się z osobą upoważnioną do kontaktu – Krzysztof Kamiński tel.  661 612 235, Antoni Dołęgiewicz tel. 691 481 558


3. Termin złożenia oferty – do dnia 30.07.2014 r. do godziny 12:00

Miejsce złożenia oferty: Spółdzielczy Bank Rozwoju, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo, Sekretariat I piętro


4. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena w złotych.


5. Oferta powinna zawierać cenę w zł netto i brutto.


6. Oferty należy składać na każdą maszynę osobno.


7. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem maszynowym, podpisana przez osobę uprawnioną, w przypadku przedsiębiorców powinna zawierać podpisane za zgodność z oryginałem kopie NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej „zakup maszyny”.


8. Odbiór przedmiotu konkursu na koszt i ryzyko kupującego.


9. Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie oraz przesunięcie terminu składania ofert.


10. Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju może unieważnić konkurs bez podania przyczyny.


11. Wyniki rozstrzygnięcia zostaną zamieszczone na stronie www.sbrbank.pl, ponadto składający najkorzystniejszą ofertę o jej wyborze zostanie powiadomiony pisemnie.

 


  •  
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.