Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo  ogłasza konkurs na sprzedaż:

 

1. Przedmioty konkursu na sprzedaż:

1) Agregat prądotwórczy napęd WOM  Agrovolt 22 KVA, rok produkcji 2012 - 1 szt.

 

2. Wszyscy zainteresowani nabyciem w/w maszyn mogą zgłaszać zapytania , względnie dokonać oceny stanu technicznego po uprzednim  skontaktowaniu się z osobą upoważnioną do kontaktu – Krzysztof Kamiński tel.  661 612 235, Antoni Dołęgiewicz tel. 691 481 558

 

3. Termin złożenia oferty – do dnia 01.08.2014 r. do godziny 12:00

Miejsce złożenia oferty: Spółdzielczy Bank Rozwoju, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo, Sekretariat I piętro

 

4. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena w złotych.

 

5. Oferta powinna zawierać cenę w zł netto i brutto.

 

6. Oferty należy składać na każdą maszynę osobno.

 

7. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem maszynowym, podpisana przez osobę uprawnioną, w przypadku przedsiębiorców powinna zawierać podpisane za zgodność z oryginałem kopie NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej „zakup maszyny”.

 

8. Odbiór przedmiotu konkursu na koszt i ryzyko kupującego.

 

9. Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie oraz przesunięcie terminu składania ofert.

 

10. Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju może unieważnić konkurs bez podania przyczyny.

 

11. Wyniki rozstrzygnięcia zostaną zamieszczone na stronie www.sbrbank.pl, ponadto składający najkorzystniejszą ofertę o jej wyborze zostanie powiadomiony pisemnie.

 

 

 

 


  •  
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.