Pomagamy mikro stać się makro.
Biznes dobrze ułożony.

SBR Bank wraz ze Spółką BPS Faktor udostępnia narzędzie zarządzania płynnością Firmy, jakim jest Faktoring.


Faktoring stanowi szeroki zakres usług pozwalający w pierwszej kolejności poprawić firmie płynność finansową oraz efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności.


To sposób na zapewnienie przedsiębiorstwu bieżącego finansowania.

Najczęściej stanowi uzupełnienie dla kredytu bankowego.

Co to jest faktoring?

Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla przedsiębiorstw udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności.


To wygodny i szybki sposób finansowania działalności bieżącej, pozwalający efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności. W praktyce usługa polega na nabywaniu i finansowaniu wierzytelności Faktoranta.


Jest usługą przyjazną przedsiębiorcy, która pozwala uzyskać także dodatkowe korzyści jak: administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego).


Niejednokrotnie stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego, dzięki czemu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:


 • w obrocie krajowym lub zagranicznym, bezsporne, niegotówkowe
   i niepodlegające kompensatom,
 • z terminem płatności nieprzekraczającym 180 dni,
 • nieobjęte zakazem cesji,
 • właściwie udokumentowane,
 • nieobciążone prawami na rzecz osób trzecich,
 • nieobjęte postępowaniem sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym, naprawczym lub upadłościowym.

W standardowej transakcji faktoringowej udział biorą trzy strony:

 1. Klient (Faktorant) – przedsiębiorca podpisujący umowę z firmą faktoringową, zbywca wierzytelności, dostawca towarów i usług.
 2. Odbiorca (Kontrahent) – podmiot zobowiązany do dokonania płatności
  dla firmy faktoringowej, odbiorca towarów i usług.
 3. Faktor – firma faktoringowa (bank, spółka) podpisująca umowę z Klientem, kupująca wierzytelności i zobowiązująca się do świadczenia na rzecz zbywcy tych wierzytelności określonych usług.

Schemat transakcji faktoringowej:

 1. Sprzedaż towarów i usług – faktury od odbiorców.
 2. Podpisanie umowy faktoringowej z Klientem, cesja wierzytelności
  na Faktora.
 3. Przekazanie wierzytelności (faktur) do Faktora, wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru/usługi.
 4. Finansowanie (wypłata zaliczek) z tytułu wykupionych wierzytelności (faktur).
 5. Spłata wierzytelności przez odbiorców.
 6. Rozliczenie wierzytelności z Klientem.
 7. Dochodzenie wierzytelności w przypadku braku spłaty w terminie przez odbiorcę.

Oferujemy następujące formy faktoringu:

 
Faktoring z regresem (lub inaczej niepełny): krajowy
 
Faktoring
bez regresu
z ubezpieczeniem
(lub inaczej pełny): krajowy i eksportowy
 
Faktoring
na finansowanie dostaw (lub inaczej odwrotny): krajowy
i importowy

Faktoring jest korzystnym rozwiązaniem gdy:

 • firmie zależy na szybkim dostępie do środków finansowych za sprzedane w terminie towary lub świadczone usługi (przyspieszenie spływu należności) i poprawie płynności finansowej,
 • firma prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności, stosując terminy płatności faktur nawet do 180 dni,
 • firma posiada stałych odbiorców towarów lub usług i wysoki poziom należności,
 • firma boryka się z trudnościami w ściąganiu należności, dążąc do poprawy terminowości regulowania należności przez swych Kontrahentów,
 • firma chce zdyscyplinować Kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności,
 • firma nie posiada wymaganych zabezpieczeń, aby ubiegać się o kredyt bankowy
 • firma jest w fazie wzrostu, a szybki rozwój rodzi dodatkowe potrzeby
  w zakresie finansowania sprzedaży i w zakresie lepszej kontroli portfela należności,
 • firma ma możliwość uzyskania rabatów cenowych u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań.

Korzyści z faktoringu:

dodatkowe finansowanie obrotowe bez angażowania majątku na zabezpieczenie
zwiększenie wiarygodności przez terminowe regulowanie zobowiązań
poprawa struktury bilansu - zamiana należności na gotówkę, zmniejszenie zobowiązań
wzmocnienie pozycji konkurencyjnej - możliwość wydłużenia terminów płatności odbiorcom i późniejszej zapłaty za zobowiązania
elastyczne finansowanie - dopasowane do wzrostu obrotów
większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności poprzez ubezpieczenie obrotu i weryfikację wiarygodności kontrahentów
dyscyplinowanie odbiorców poprzez monitoring spłat i reagowanie na opóźnienia
likwidacja zatorów płatniczych zmniejszających ryzyko działalności

Jesteś zainteresowany usługą faktoringu?

Skontaktuj się z nami

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@sbrbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.
* Pole wymagane
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store