Raport bieżący nr 1/2019

Data sporządzenia: 29.01.2019 r.   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Banku

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 28.01.2019 r. podjęła następujące decyzje:

 1. w związku z przyjętą rezygnacją Pana Dariusza Piotra Gąsiora z ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju podjęła Uchwałę w sprawie odwołania Pana Dariusza Piotra Gąsiora z funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju oraz powierzenia Panu Dariuszowi Piotrowi Gąsiorowi funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. finansowo – księgowych,
 2. podjęła Uchwałę w sprawie odwołania Pana Tomasza Gromada z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. finansowo – księgowych oraz postanowiła powierzyć Panu Tomaszowi Gromada pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju.

W związku z powyższym od 01.02.2019 r. skład Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju będzie przedstawiał się następująco:

 1. Pan Tomasz Gromada – p.o. Prezesa Zarządu,
 2. Pan Dariusz Piotr Gąsior – Wiceprezes Zarządu,
 3. Pan Leszek Szafara – Wiceprezes Zarządu,
 4. Pani Katarzyna Aleksandra Zasłonka – Wiceprezes Zarządu.
   

Raport bieżący nr 8/2018

Data sporządzenia:  2018-11-07  

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: Obrady Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SBR Bank

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, że 06.11.2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju, na którym podjęto następujące Uchwały:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Domu Brokerskiego Bankowości Spółdzielczej
  Spółka z o.o.,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w przypadku przejęcia na aktywa Banku do zbycia.

 

Raport bieżący nr 7/2018

Data sporządzenia:  2018-08-27   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: zmiany w składzie Zarządu SBR Bank

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, że:

 1.  Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju Uchwałą z dnia 23.08.2018 r. podjęła decyzję
  o odwołaniu z dniem 01.10.2018 r. Pana Tomasza Gromada z funkcji Wiceprezesa Zarządu
  ds. handlowych i powierzeniu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. finansowo – księgowych Spółdzielczego Banku Rozwoju,
   
 2. Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju Uchwałą z dnia 23.08.2018 r. podjęła decyzję
  o powołaniu z dniem 01.10.2018 r. Pani Katarzyny Zasłonka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
  ds. handlowych.
  Pani Katarzyna Zasłonka studiowała na Uniwesytecie Warszawskim kierunek Zarzadzanie, Specjalizacja Zarządzanie w organizacji, tryb zaoczny- uzyskanie absolutorium bez tytułu naukowego oraz w Wyższej Szkole Menadżeskiej w Warszawie, kierunek Zarządzanie, Specjalizacja Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studia licencjackie tryb zaoczny.

 

Od 2009 r. związana jest z sektorem finansowym. Doświadczenie zawodowe:

 • od 12.2016 r. – Bank Zachodni WBK S.A. – p.o. Dyrektora Oddziału,
 • 07.2012 r. – 11.2016 r. – Bank Zachodni WBK S.A. – Doradca biznesowy,
 • 05.2012 r. – 06.2012 r. – Bank Ochrony Środowiska S.A. – Doradca Klienta,
 • 10.2010 r. – 04.2012 r. – Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Doradca Klienta,
 • 12.2009 r. – 09.2010 r.  – K2 Doradcy Finansowi Sp. z o.o. – Doradca Klienta,
 • 06.2009 r. – 09.2009 r. – API Market Sp. z o.o. – Referent ds. Rozliczeń i Sprzedaży.

 

W związku z powyższym skład Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju od dnia 01.10.2018 r. będzie przedstawiał się następująco:

 1. Dariusz Piotr Gąsior – p.o. Prezesa Zarządu,
 2. Leszek Szafara - Wiceprezes Zarządu,
 3. Tomasz Gromada – Wiceprezes Zarządu,
 4. Katarzyna Zasłonka – Wiceprezes Zarządu.

 

 

 

Raport bieżący nr 6/2018

Data sporządzenia:  2018-07-24   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: zmiana w składzie Zarządu SBR Bank

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju, Uchwałą z dnia 23 lipca 2018 r. odwołała Pana Ryszarda Buńko z funkcji Wiceprezesa Zarządu

 

Raport bieżący nr 5/2018

Data sporządzenia:  2018-07-03  

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: obrady Zebania Przedstawicieli SBR Bank- korekta raportu 4/2018

Treść raportu:

W piątek 29 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju, na którym podsumowano działalność Banku w 2017 roku oraz dokonano wyboru Rady Nadzorczej na kadencję
w latach 2018 – 2022.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały m.in. w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2017 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

- przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2017 rok w kwocie 1.424.982,34 zł na fundusz zasobowy Banku,

- pokrycia straty bilansowej za lata 2015-2016 w kwocie 26.394.396,91  zł z funduszu zasobowego Banku,

- oceny członków Rady Nadzorczej oraz rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2017 rok,

- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z obowiązków realizowanych przez nich
w 2017 roku,

- oceny odpowiedniości kandydatów na członków rady Nadzorczej oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju weszli:

Wiesław Brzozowski

Dariusz Kostro

Władysław Kostro

Zdzisław Kraszewski

Wiesław Kozłowski

Cezary Ołdakowski

Henryk Płoński

Eugenia Hanna Porowska

Stanisław Radziszewski

 

Raport bieżący nr 4/2018

Data sporządzenia:  2018-07-02  

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: obrady Zebania Przedstawicieli SBR Bank

Treść raportu:

W piątek 29 kwietnia br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju, na którym podsumowano działalność Banku w 2017 roku oraz dokonano wyboru Rady Nadzorczej na kadencję
w latach 2018 – 2022.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały m.in. w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2017 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

- przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2017 rok w kwocie 1.424.982,34 zł na fundusz zasobowy Banku,

- pokrycia straty bilansowej za lata 2015-2016 w kwocie 26.394.396,91  zł z funduszu zasobowego Banku,

- oceny członków Rady Nadzorczej oraz rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2017 rok,

- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z obowiązków realizowanych przez nich
w 2017 roku,

- oceny odpowiedniości kandydatów na członków rady Nadzorczej oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 

W skład Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju weszli:

Wiesław Brzozowski

Dariusz Kostro

Władysław Kostro

Zdzisław Kraszewski

Wiesław Kozłowski

Cezary Ołdakowski

Henryk Płoński

Eugenia Hanna Porowska

Stanisław Radziszewski

 

Raport bieżący nr 3/2018

Data sporządzenia:  2018-05-18   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: zmiany w składzie Zarządu SBR Bank

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, iż Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju na posiedzeniu dnia 17.05.2018 roku przyjęła rezygnację Pani Jolanty Zawadzkiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 01.06.2018 r. oraz z dniem 04.06.2018 r. powołała na Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Gromadę.

 Pan Tomasz Gromada jest absolwentem Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Lądowej,  Wyższej Szkoły Ekologii i Zarzadzania w Warszawie – kierunek budownictwo oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie – kierunek zarządzanie.  Ukończył studia podyplomowe  w Warsaw Management Uniwersity & Apsley Business School London  - EMBA.

Od 2003 roku związany jest z sektorem finansowym. Doświadczenie zawodowe:

2018            Investor Club sp. z o.o. Sp.k. – Członek Zarządu

2018            PERFETTO360 Culinary Journey – Doradca ds. Rozwoju
2014 - 2018 – FINST sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2010 - 2014 – PFG Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
2009 – 2010 – K2 Doradcy Finansowi sp. z o.o. – Dyrektor Sieci Sprzedaży
2007 – 2009 – AEGON TUnŻ SA – Kierownik Zespołu

2003 - 2007 – DSA sp. z o.o. - Specjalista ds. Kart kredytowych, Kierownik Zespołu

W związku z powyższym skład Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju od dnia 04.06.2018 roku przedstawiać się będzie następująco:

 1. Dariusz Piotr Gąsior – p.o. Prezesa Zarządu
 2. Leszek Szafara - Wiceprezes Zarządu
 3. Ryszard Buńko - Wiceprezes Zarządu
 4. Tomasz Gromada – Wiceprezes Zarządu

 

 

Raport bieżący nr 2/2018

Data sporządzenia:  2018-03-15   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: zmiany w składzie Zarządu SBR Bank

Podstawa prawna: art. 17 pkt.1 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, iż Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju na posiedzeniu dnia 15.03.2018 roku powołała na członka Zarządu Pana Ryszarda Buńko.

 Pan Ryszard Buńko jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył szkolenia z zakresu bankowości uniwersalnej, inwestycji kapitałowych, menedżerskie, maklerskie a ponadto szkolenie dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od 24 lat związany z sektorem bankowym, od 2003 r. – z sektorem bankowości spółdzielczej.
Doświadczenie zawodowe:

2016 - 2017 Centrum Finansowe BPS S.A. Prezes Zarządu

2003 - 2016 Bank BPS SA – Dyrektor Regionalny
2002 - 2003 – Nykredit Mortgage Bank SA – Główny Specjalista
1997 - 2002 – ING Bank Śląski SA – Dyrektor Oddziału
1995 - 1997 PKO BP – Doradca ds. inwestycji kapitałowych
1993 - 1995 BRE Bank SA – Kierownik POK
1992 - 1993 BGŻ SA – Inspektor Wydział Kredytowania Rolnictwa

W związku z powyższym skład Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju przedstawia się następująco:

 1. Dariusz Piotr Gąsior – p.o. Prezesa Zarządu
 2. Jolanta Zawadzka – Wiceprezes Zarządu
 3. Leszek Szafara - Wiceprezes Zarządu
 4. Ryszard Buńko - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący nr 1/2018

Data sporządzenia:  2018-03-15   

Skrócona nazwa emitenta SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU

Temat: zmiany w składzie Zarządu SBR Bank

Podstawa prawna: art. 17 Ustawy MAR informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju informuje, iż Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju na posiedzeniu dnia 14.03.2018 roku przyjęła rezygnację Pana Krzysztofa Brejdaka z funkcji członka Zarządu.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.