RODZAJE KREDYTÓW
Kredyt bankowy jest to umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą (np. osobą prywatną bądź firmą). W ramach tej umowy bank zobowiązuje się na wypłacenie na rzecz kredytobiorcy określonej kwoty na określony cel oraz czas. Kredytobiorca za to, zobowiązuje się do wykorzystania przyznanej przez bank kwoty (kredytu) zgodnie z umową i spłaty całej kwoty plus prowizji i odsetek w określonym terminie.

Wśród kredytów bankowych wyróżniamy: kredyt obrotowy (w którego skład wchodzą dodatkowo: kredyty w rachunku bieżącym, kredyty rewolwingowe, kredyty w rachunku kredytowym), kredyt inwestycyjny, kredyt hipoteczny.

Kredyt obrotowy to tzw. linia kredytowa, która powiązana jest z rachunkiem bankowym. Linia kredytowa umożliwia kredytobiorcy zadłużanie się w okresie trwania umowy z bankiem. Kredytobiorca może, ale nie musi korzystać z przyznanej linii kredytowej. Wpływy na konto automatycznie spłacają ewentualne zadłużenie, a bank nalicza odsetki dopiero po zakończeniu okresu zapisanego w umowie.

Kredyt rewolwingowy to tzw. kredyt odnawialny. Kredytobiorca po przyznaniu kredytu odnawialnego przez bank otrzymuje środki na konto. Może z nich korzystać na dowolnie wybrane cele. Każde spłacenie całości lub części otrzymanego wcześniej kredytu niesie za sobą odnowienie wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę. Dzięki temu kredytobiorca ma możliwość wielokrotnego wykorzystania limitu, ale tylko do czasu całkowitego wygaśnięcia zawartej umowy. Kredyty rewolwingowe są zaciągane na ogół na krótki okres – jeden rok, z możliwością przedłużenia o ile na rachunku kredytobiorcy są obroty.

Kredyt w rachunku kredytowym może zostać udzielony jako: kredyt docelowy (przeznaczony na finansowanie jednej określonej transakcji), kredyt na wymagane zobowiązania (krótkoterminowy, nieodnawialny, przeznaczony na pokrycie krótkotrwałych problemów płatniczych), kredyt kasowy (udzielany w związku z chwilowym brakiem środków na koncie, przeważnie od ręki, krótkoterminowy), kredyt sezonowy (udzielany na finansowanie powstałych potrzeb w związku z przesunięciem wpływów i nakładów eksploatacyjnych małych przedsiębiorstw spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług).

Kredyt inwestycyjny jest to kredyt przyznawany przez bank dla kredytobiorcy, który wykorzysta go na realizowanie przedsięwzięć mających na celu powiększenie majątku trwałego. Środki przyznane przez bank można przeznaczyć na inwestycje materialne (np. zakup samochodu, maszyn, urządzeń, ale także na budowę, rozbudowę, modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą), niematerialne (np. zakup papierów wartościowych) oraz finansowe (np. zakup akcji lub udziałów). Warunkiem, który musi spełnić kredytobiorca aby otrzymać kredyt inwestycyjny jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji, przewidywanych zysków, amortyzacji gwarancji bankowych oraz dobrze przygotowanych kosztorysów, planów i innych kalkulacji. Kredyt inwestycyjny udzielany jest przeważnie na dłuższy okres, a spłata rozłożona jest na raty poszerzone o odpowiednie odsetki.

Kredyt hipoteczny jest to długoterminowy kredyt przyznawany przez bank dla kredytobiorcy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Kredyt ten udzielany jest najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Wśród kredytów hipotecznych wyróżniamy kredyt hipoteczny, kredyt budowlano-hipoteczny oraz pożyczkę hipoteczną. Kredyt hipoteczny to kredyt z którego środki przeznaczane są na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości. Po udzieleniu kredytu bank przelewa całą kwotę na konto sprzedającego (np. dewelopera lub poprzedniego właściciela mieszkania) na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Kredyt budowlano-hipoteczny to kredyt z którego środki przeznaczone są na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnię lub dewelopera. Uruchamiany w całości lub transzach (częściach). Przy uruchomieniu w transzach odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy. Do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie lub odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału. Do wniosku o kredyt załącza się kosztorys celem późniejszego rozliczenia wydatków na podstawie faktur.

Pożyczka hipoteczna różni się od dwóch powyższych kredytów tym, że środki przyznane mogą być wykorzystane na dowolny cel, niekoniecznie związany z zakupem czy budową nieruchomości. W przypadku korzystania z kredytu hipotecznego w innej walucie i mamy wtedy do czynienia z tzw. kredytem walutowym. Typowy kredyt walutowy jest udzielany w walucie krajowej i w momencie podpisania umowy zostaje przeliczony na walutę obcą według obowiązującego aktualnie kursu. Kredyty walutowe przyznawane są przeważnie w euro, dolarach, frankach szwajcarskich, czasami nawet w jenach. Spłaty rat dokonywane są jednak w walucie krajowej, po wcześniejszym przeliczeniu po kursie jaki obowiązuje w dni spłaty raty. Najkorzystniejszy jest kredyt spłacany na podstawie kursu średniego (tzw. fixingu) ze względu na brak różnicy w wartości tj spreadu. Jednak większość kredytów jest przyznawana systemem: udzielenie – suma podzielona przez kurs kupna danego banku, spłata – rata pomnożona przez kurs sprzedaży. Ten system powoduje, iż w momencie udzielenia kredytu mamy wyższą kwotę do spłaty wynikającą z różnicy kursów. Wyróżniamy jeszcze kredyt walutowy denominowany, w którego umowie kwota jest w walucie krajowej, następnie dzielona jest na transze i przeliczana na walutę obcą.

  •  
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.