Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko ( do ukończenia 18-stego roku życia), niezależnie od dochodu osiąganego przez rodzinę.

Program Rodzina 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. SBR Bank w Programie Rodzina 500+

  •  Wysłany Wniosek Rodzina 500+ można pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Wnioski” => „Twoje wnioski” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej  i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.  
       

Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa, Rodziny 
i Pracy Społecznej:

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/


Program Dobry Start

Program Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie "Dobry Start" można składać online od 1 lipca przez internet w systemie bankowości elektronicznej SBR Bank.

Opis Programu Dobry Start przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa, Rodziny 

i Pracy Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start