Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie

                                                                  o g ł a s z a

                                                   pisemny  przetarg ograniczony

na  sprzedaż:

 

- Działka Nr 121: grunty orne, pow. 0,2700 ha, klasa RIVb, KW 4430 miejscowość Szepietowo Janówka

- Działka Nr 122: grunty orne, pow.0,2800 ha, klasa RIVb, KW 32375, miejscowość Szepietowo Janówka

- Działka Nr 290, KW 4430:

- grunty orne, pow. 0,9000 ha, klasa RIVb,

- pastwiska trwałe, pow. 0,0100 ha, klasa PsV

- lasy i grunty leśne, pow. 0,3100 ha, klasa LsIV

Ogólna pow. działki Nr 290 wynosi 1,2200 ha, miejscowość Szepietowo Janówka

 

Działki (Nr 121, Nr 122, Nr 290) o łącznej pow. 1,77 ha położone Szepietowo Janówka.
Cena wywoławcza – 132 750,00 PLN.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 13 275,00  PLN .

 

Działka Nr 38: grunty orne, pow. 0,5400 ha, klasa RIVa, KW 4430, miejscowość Szepietowo Żaki.
Cena wywoławcza – 40 500,00 PLN.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 4 050,00  PLN .

 

Działka Nr 303: grunty orne, pow.0,8600 ha, klasa RIVb, KW 4430, miejscowość Szepietowo Janówka.
Cena wywoławcza 64 500,00 PLN.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 6 450,00  PLN

 

 

Działka Nr 99: grunty orne o pow. 0,3300 ha, klasa RIVb, (wydzielone z całości działki)
cena wywoławcza 24 750 ,00 PLN

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 2 475,00  PLN

 

Działka Nr 37: grunty orne, pow. 0,0400 ha, klasa RIVa, grunty orne, pow.0,0060 ha, klasa RIVb, łączna pow. działki 0,0460 ha, KW 4430, miejscowość Stare Szepietowo Podleśne

Działka Nr 38: grunty orne, pow. 0,0350 ha, klasa RIVa, grunty orne, pow.0,0040 ha, klasa RIVb, łączna pow. działki 0,0390 ha, KW 4430, miejscowość Szepietowo Podleśne.

 

Działki (Nr 37, Nr 38) położone Szepietowo Podleśne,
cena wywoławcza 6 064,00 PLN

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 606,40  PLN

 

Działka Nr 45: grunty orne, pow. 0,1320 ha, klasa RV, łąki trwałe, pow. 0,1000 ha, łączna pow. 0,2320 ha,
KW 4430, miejscowość Stare Szepietowo Podleśne, cena wywoławcza 17 250,00 PLN

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 1 725,00  PLN

 

W działach IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości pozostają wpisane hipoteki obciążające te nieruchomości, które zostaną wykreślone po sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji tych nieruchomości, zgodnie z art. 1003 § 1 k.p.c.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości wskazanej jak wyżej dla poszczególnych działek do dnia 28-08-2018  do godz. 11.00 r. na rachunek bankowy nr: 66 8769 0002 0000 0000 9000 1340.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bez odsetek bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie może zatrzymać wadium jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wskazanym przez Bank, nie później niż w ciągu
3 miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez komisję przetargową. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym nieruchomości o numerze działki ............”  na adres: 

Spółdzielczy Bank Rozwoju ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo

w terminie do dnia 28-08-2018 do godz. 11.00.

 

Bank zastrzega, że niniejszy przetarg jest ograniczony dla rolników indywidualnych lub  osób fizycznych zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne spełniający warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego lub są osobami fizycznymi zamierzającymi utworzyć gospodarstwo rodzinne i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć notariuszowi sporządzającemu akt notarialny sprzedaży nieruchomości dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa  w art. 2a oraz art. 7 ww. ustawy.

 

Powyższe ograniczenie nie obowiązuje w przypadku nabycia ograniczonego wyłącznie do  działek nr 37 i 38
lub działki nr 45 tj. w przypadku gdy łączna powierzchnia nabywanych przez oferenta działek jest niższa niż 0,3 ha.

 

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

  1. złożą w wymaganym terminie pisemną ofertę zawierającą dane oferenta (imię, nazwisko/nazwę, adres, numer kontaktowy) oraz proponowaną cenę zakupu a także oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym
    i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń
  2. wniosą wadium w wysokości odpowiedniej dla danej działki do dnia 28-08-2018 r. do godz.11.00
  3. do pisemnej oferty dołączą dokumenty i oświadczenia wskazane poniżej:

a)  Dla oferenta będącego rolnikiem indywidualnym:

1. Dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy.

2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

3. Oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.
W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta.

4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.). Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej

i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub
2) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub

3) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie.
Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu 
art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

b) Dla oferenta będącego osobą fizyczną zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne:

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j Dz.U.2016.2052 ze zm.) może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek  osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

1. posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,

2. daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

3. zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28-08-2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Banku przy  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

w Szepietowie. Rozstrzygnięcie przetargu przewiduje się do dnia 03-09-2018 r. Uczestnicy przetargu zostaną niezwłocznie powiadomieni na piśmie o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

 

Bank przy wyborze oferty będzie się kierował jedynie ceną i spełnieniem przez oferenta warunków formalnych oferty.
W przypadku dwóch ofert z jednakową ceną przewiduje się zorganizowanie dodatkowej licytacji ustnej.

 

Informacji na temat przedmiotu sprzedaży udzieli: Pan Marek Fiedoruk telefon 510 890 153 .
Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn oraz wybór najkorzystniejszej oferty
w innym trybie.

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika przetargu postanowień niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane ze zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących
z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 


  •  
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.