Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Środki pieniężne zgromadzone na imiennych rachunkach bankowych w Spółdzielczym Banku Rozwoju są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wysokość gwarancji BFG:
Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Ochronie podlegają depozyty złotowe i walutowe:

osób fizycznych,
osób prawnych,
jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo–pożyczkowych.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie:

Skarbu Państwa,
instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne,  fundusze inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK),
jednostek samorządu terytorialnego.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Waluta wypłacanych środków gwarantowanych:
Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe. Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.


więcej informacji >>

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.